Psychoterapia i coaching

Psychoterapia i coaching

Psy­cho­log, coach, te­ra­peu­ta i tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go i za­wo­do­we­go. Ukoń­czy­ła szko­le­nia  te­ra­peu­tycz­ne w nur­cie psy­cho­te­ra­pii po­znaw­czo-be­ha­wio­ral­nej, terapii koherencji i psy­cho­te­ra­pii ak­cep­ta­cji i za­an­ga­żo­wa­nia ACT. Od kilku lat współ­pra­cu­je z właścicielami firm, przedsiębiorcami, spor­tow­ca­mi jak i oso­ba­mi in­dy­wi­du­al­ny­mi, w tym również z kobietami, które chciałyby wprowadzić zmiany w określonych obszarach swojego życia ale brakuje im motywacji i odwagi.

Jej warsz­tat pracy to sy­ner­gia trzech ele­men­tów: do­świad­cze­nia, wie­dzy opar­tej na pod­sta­wach na­uko­wych ale przede wszyst­kim autentyczności w budowaniu relacji z klientami. W swo­jej pracy łączy tech­ni­ki co­achin­go­we, ­te­ra­peu­tycz­ne i tre­ner­skie. Wykorzystuje elementy treningu mentalnego, mindfulness i techniki wyobrażeniowe.

Jej pasją są przede wszyst­kim lu­dzie i ich we­wnętrz­ny po­ten­cjał do roz­wo­ju, niepowtarzalna emocjonalność i temeprament a także in­te­gra­cja zmian z ca­ło­ścią ich ży­cio­wych do­świad­czeń i osobowości Jest prze­ko­na­na o ist­nie­niu sym­bio­zy psy­chi­ki i ciała dla­te­go swój roz­wój oso­bi­sty umac­nia po­przez re­gu­lar­ne ćwi­cze­nia fi­zycz­ne i kon­takt z na­tu­rą.

Obszary pracy to:

– Diagnoza mocnych i słabych stron – budowanie potencjału do wprowadzenia zmian w życiu

– Wspieranie kobiet w przeprowadzaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym,

– rozwiązywanie kryzysów osobistych i zawodowych

– budowanie pewności siebie i wzmacnianie samooceny

– przezwyciężanie lęków i stanów depresyjnych

– budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie z nadmiernym stresem

– rozwiązywanie kryzysów w relacjach

– pokonywanie nieśmiałości

– odzyskiwanie równowagi psychicznej po długotrwałym stresie lub trudnych przeżyciach

– budowanie motywacji i wsparcie w radzeniu sobie z otyłością

 

 

Link do strony:  http://coaching.topclass.com.pl/